Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

z/13/00163- DG

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. v k.ú. Rimavská Sobota na parcele č. 3524/6 CKN žiadateľky Ing. merčákovej, Rimavská Sobota

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže