Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F/2013/00176

Vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. h) a 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 na aplikáciu cemických látok v NP Muránska planiana pre žiadateľa Lesy SR, š.p. OZ Revúca

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže