Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

3/00188-KA

Žiadosť n a vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcele č. 5712 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Pavla Blaha , Tisovec

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže