Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00243-KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcele č. 62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,83,256,258,264,269,270,271,274,275,280,281,399,405,407,409,410,411,413,414 v k.ú. Rovné, pre žiadateľa Poľnoblh Hnúšťa

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže