Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00083-DG

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín v k.ú. Hodejov na parcele č. 1955 EKN žiadateľa Jána Farbiaka Hodejov  č. 377 BAGA 98031 Hodejov

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže