Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00011- KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcelách - líniová stavba I/72 Zbojská se, sedlo - Tisovec, Čertova dolina , I. úsek km 1,55 - 3,375 v k.ú. Tisovec, pre žiadateľa Dopravoprojekt Baratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže