Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12/01395-KA

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. na parcele č. 397/19, 397/31, 7997/36, 397/37, 397/38, 397/41, 397/42, 397/43, 397/45, v k.ú. Kyjatice pre žiadateľa Omega3 Slovakia, s.r.o. Rozhanovce

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže