Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12/01289-MDG

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 na výrub drevín v k.ú. Bottovo na parcele č. 285 žiadateľa Ľubomíra Damašeka, Bottovo č. 37, 988041 Bottovo

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže