Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12/01289-MDG

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 na výrub drevín v k.ú. Bottovo na parcele č. 285 žiadateľa Ľubomíra Damašeka, Bottovo č. 37, 988041 Bottovo