Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12/01236-DG

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/200 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení nesk. predpsiov na výrub drevín v k.ú. Husiná na parcelách EKN č. 5703/13-18, 5703/3, 5705/10-12, 5704,5711/5 CKN č. 569, 562, 571, v k.ú. Mojín na parcelách  CKN 395/4, 395/2, 397, 327/1, 331/1 žiadateľa AGROSOLUM, Javorová 1, 97901 Rimavská Sobota

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže