Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12/01207-DG

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2012/00955 Dg zo dňa 14.09.2012 v zmysle § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v  znení neskorších predpisov na výrub drevín v k.ú. Chanav na parcele č. 2761, 2650 žiadateľa Roľnícka spoločnosť, a.a. Bottovo 154

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže