Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Rimavská Sobota

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota alebo elektronicky na adresu: v lehote do 7 dní  od zverejnenia informácie.

 

OU-RS-OSZP-2017/015163

16.10.2017
Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE č.6880/5,6923,6924,6989,6931,6980,6952 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Ing. Karol Csolle, Tisovec Viac

 

OU-RS-OSZP-2017/015164

16.10.2017
Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE č.651/1-5, 655/1,2, 657/1,2,3 v k.ú. Rimavská Píla pre žiadateľa Ing. Zdenka Očovana. Viac

 

OU-RS-OSZP-2017/015096

16.10.2017
Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE č.7415 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Annu Dianiškovú , Tisovec. Viac

 

OU-RS-oszp-2017/015098

16.10.2017
Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE č.7704/1,7704/2,7705,7579,7562,4114,4144,4113 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Lesné združenie Polana, Tisovec. Viac

 

OU-RS-OSZP-20014/013921

Určenie podmienok výrubu v zmysle § 47 ods.7 písm.a) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na úseku Pavlovce – Rimavské Janovce, TPZ na riekee Rimava r.km 24,736-26,561 Viac