Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Rimavská Sobota

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota alebo elektronicky na adresu: v lehote do 7 dní  od zverejnenia informácie.

 

OU-RS-OSZP-20014/013921

Určenie podmienok výrubu v zmysle § 47 ods.7 písm.a) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na úseku Pavlovce – Rimavské Janovce, TPZ na riekee Rimava r.km 24,736-26,561 Viac