Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Rimavská Sobota

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota alebo elektronicky na adresu: v lehote do 7 dní  od zverejnenia informácie.

 

OU-RS-OSZP-2017/013898

18.09.2017
Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,
na parcelách KNE č.913 v k.ú. Rimavská Píla pre žiadateľa Jaroslava Koniara, Rimavská Píla. Viac

 

OUZP-RS-OSZP-2017/013901/KA

18.09.2017
Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,
na parcelách KNE č.7498/1 a 7498/2 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Alenu Ferancovú, Klenovec. Viac

 

OU-RS-OSZP-20014/013921

Určenie podmienok výrubu v zmysle § 47 ods.7 písm.a) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na úseku Pavlovce – Rimavské Janovce, TPZ na riekee Rimava r.km 24,736-26,561 Viac