Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Rimavská Sobota

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota alebo elektronicky na adresu: v lehote do 7 dní  od zverejnenia informácie.

 

OU-RS-OSZP-2018/005207

20.02.2018
Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNC č.3752 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Mesto Tisovec. Viac

 

OU-RS-OSZP-2018/005214

20.02.2018
Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE č.3181/1,3181/2, 3184/1,3185/2, 3186/1,3186/2,3188,3189 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Karola Kubíniho, Tisovec. Viac

 

OU-RS-OSZP-2018/005213

20.02.2018
Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách uvedených na LV 1354,1994,178,648,901 v k.ú. Tisovec pre Mestské lesy Tisovec. Viac

 

OU-RS-OSZP-2018/005212

20.02.2018
Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNC č.1020 v k.ú. Drienčany pre žiadateľa Ing. Tibora Anderka, Rimavská Sobota. Viac

 

OU-RS-OSZP-20014/013921

Určenie podmienok výrubu v zmysle § 47 ods.7 písm.a) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na úseku Pavlovce – Rimavské Janovce, TPZ na riekee Rimava r.km 24,736-26,561 Viac