Vytlačiť Poslať stránku

OU-BR-OSZP-2017/007201 Bal

Žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona 543/2002 z.z - udelenie súhlasu  na zásah do biotopu na pozemku parc. čísla KN 923/91 v k.ú. Mýto pod Ďumbierom pre žiadateľa Peter Kučera, bytom Trstín 578, 919 05 Trstín.