Vytlačiť Poslať stránku

OU-BR-OSZP-2015/006714 Kň

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, na parcele KN č. 1592/32, v k.ú. Podbrezová, pre Obec Podbrezová.