Vytlačiť Poslať stránku

OU-BR-OSZP-2014/002087 Tic

Vydanie súhlasu na pasenie oviec na parcelách v k.ú. Dolná Lehota (II. stupeň ochrany) pre žiadateľa Ovčiarske družstvo Dolná Lehota