Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Brezno

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:  Okresný úrad, OSŽP,  Nám. gen. M.R. Štefánika 40, Brezno alebo elektronicky na adresu:Peter.Tichy(a)minv.sk, Juraj.Koren(a)minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

OU-BR-OSZP-2016/008135 Kň

17.10.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie a košarovanie HZ, v k.ú. Breväcovo a v k.ú. Beňuš - § 13, ods. 2, písm. e) - pre AGB Beňuš, družsrtvo. Viac

 

OU-BR-OSZP-2016/008083 Tic

17.10.2016
Žiadosť o súhlas na oplotenie parciel a umiestnenie prístreškov Viac