Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Brezno

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:  Okresný úrad, OSŽP,  Nám. gen. M.R. Štefánika 40, Brezno alebo elektronicky na adresu: Barbora.Baliakova(a)minv.sk, Juraj.Koren(a)minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

OU-BR-OSZP-2017/007203 Kň

14.09.2017
žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6, zákona č. 543/2002 Z.z. Viac

 

OU-BR-OSZP-2017/007202 Kň

14.09.2017
žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6, zákona č. 543/2002 Z.z Viac

 

OU-BR-OSZP-2017/007201 Bal

14.09.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. Viac