Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Brezno

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:  Okresný úrad, OSŽP,  Nám. gen. M.R. Štefánika 40, Brezno alebo elektronicky na adresu:Peter.Tichy(a)minv.sk, Juraj.Koren(a)minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

OU-BR-OSZP-2017/001805 Kň

16.02.2017
Žiadosť na umiestnenie prístrešku pre hospodárske zvieratá (hovädzí dobytok) ako aj oplotenie parcely v k.ú. Jasenie Viac

 

OU-BR-OSZP-2017/001802 Kň

16.02.2017
Žiadosť o súhla sna pasenie hovädzuieho dobytka v k.ú. Horná Lehota a Podbrezová. Viac