Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Brezno

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:  Okresný úrad, OSŽP,  Nám. gen. M.R. Štefánika 40, Brezno alebo elektronicky na adresu: Barbora.Baliakova(a)minv.sk, Juraj.Koren(a)minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

OU-BR-OSZP-2017/008105 Bal

20.10.2017
žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. - žiadateľ obec Valaská, so sídlom Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská Viac

 

OU-BR-OSZP-2017/008096 Kň

20.10.2017
žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6, zákona č. 543/2002 Z.z. Viac