Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Brezno

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:  Okresný úrad, OSŽP,  Nám. gen. M.R. Štefánika 40, Brezno alebo elektronicky na adresu: Barbora.Baliakova(a)minv.sk, Juraj.Koren(a)minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

OU-BR-OSZP-2017/002894 Bal

28.03.2017
Žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. e) Viac

 

OU-BR-OSZP-2017/002882 Kň

27.03.2017
žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6, ods.2, na parcele KN č. 1265, v k.ú. Mýto pod Ďumbierom - pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Viac