Vytlačiť Poslať stránku

OU-BS-OSZP-2016/001536

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch (E-KN) parc. č. 228/1, 228/2 v k.ú. Baďan pre Jána Ondrejku, Baďan 83.