Vytlačiť Poslať stránku

OU-BS-OSZP-2016/001361

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch (C-KN) parc. č. 5316/1, 4590/1, 4960 v k.ú. Banská Štiavnica a na pozemkoch (E-KN) parc. č. 229, 6409/69, 6480/1, 6519, 6524/1, 6521 v k.ú. Banská Štiavnica pre Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica.