Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2016/021393/KP

umiestnenie informačného zariadenia "Les nie je smetisko" na parcele KNC č. 1810/1 v k.ú. Kostiviarska v Sásovskej doline v BB