Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-BB-OSZP3-2015/016483/KP

oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na zničenie (poškodenie) biotopu európskeho významu, prípadne národného významu (presnú identifikáciu biotopu zabezpečí ŠOP SR Správa NP Veľká Fatra) na parcele č. 901, 902, 903, 905, 999 v k.ú. DOlný Harmanec o výmere 25 m2 a na umiestnenie informačného zariadenia pri pripravovanej stavbe "Harmanec - úprava prameňa toku Bystrica" pre SVP, š.p., OZ Banská Bystrica