Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

ou-bb-oszp1-2018-013206-sp

žiadosť o posúdenie projektu či plánovaná činnosť „Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR, k.ú.Radvaň na parcele KN-C č. 1339“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov.