Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

ou-bb-oszp1-2018-013145-sp

žiadosť o posúdenie projektu či plánovaná činnosť „Výroba inovatívnych stavebných produktov, v k.ú. Fiľakovo (parcela č.: 3963/4, 3963/11, 3963/12)“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona, ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov.