Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-BB-OSZP1-2017/029210-Ku

Konanie vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k  možnosti významného vplyvu projektu „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Podkonice“, na územia európskej sústavy chránených území.