Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

ou-bb-oszp1-2017-022085-sp

žiadosť o posúdenie projektu či plánovaná činnosť „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu spoločnosťou EDUARD K. s.r.o.“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn. n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov.