Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP1-2016/027861-Ko

Konanie vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. k možnosti významného vplyvu činnosti, spočívajúcej vo výmene jestvujúceho strojného zariadenia umiestneného v jestvujúcej hale na opracovanie drevených stolárskych výrobkov v k.ú. Stará Kremnička, na územia európskej sústavy chránených území.