Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: Renata.Slezakova@minv.sk  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Strana: [1]  [2] 

OU-BB-OSZP1-2017/021137-Ku

23.06.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/021207-Ko

23.06.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/021204-Ko

23.06.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/021201-Ko

23.06.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/020118-Ko

23.06.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/021236-MP

23.06.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/021224-MP

23.06.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/019849-Ko

22.06.2017
Vydanie súhlasu Viac

 

ou-bb-oszp1-2017-021187-sp

22.06.2017
žiadosť o posúdenie projektu či plánovaná činnosť „Modernizácia Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota pre zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac

 

ou-bb-oszp1-2017-021126-sp

22.06.2017
žiadosť o posúdenie projektu či plánovaná činnosť „Materiálno technické vybavenie a modernizácia praktického vyučovania na SOŠ lesníckej v B. Štiavnici“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn. n.p.a, ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac

 

ou-bb-oszp1-2017-020883-sp

22.06.2017
žiadosť o posúdenie projektu či plánovaná činnosť „Vybudovanie centier učenia v Základnej škole Pavla Križku, Kremnica“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn. n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/020941-MP

21.06.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/020939-MP

21.06.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/020924-MP

20.06.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/020923-MP

20.06.2017
odborné stanovisko Viac

 
Strana: [1]  [2]