Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: Renata.Slezakova@minv.sk  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2017/034937-Ku

14.12.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/034738-MP

13.12.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/034718-MP

12.12.2017
odborné stanovisko Viac