Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: Renata.Slezakova@minv.sk  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2018/013280-MP

15.03.2018
odborné stanovisko Viac

 

ou-bb-oszp1-2018-013206-sp

13.03.2018
žiadosť o posúdenie projektu či plánovaná činnosť „Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR, k.ú.Radvaň na parcele KN-C č. 1339“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac

 

ou-bb-oszp1-2018-013145-sp

13.03.2018
žiadosť o posúdenie projektu či plánovaná činnosť „Výroba inovatívnych stavebných produktov, v k.ú. Fiľakovo (parcela č.: 3963/4, 3963/11, 3963/12)“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona, ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac

 

OU-BB-OSZP1-2018/012999-MP

12.03.2018
povolenie výnimky Viac

 

OU-BB-OSZP1-2018/012967-MP

12.03.2018
odborné stanovisko Viac