Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: Renata.Slezakova@minv.sk  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2017/018112-Ko

22.05.2017
Výskum Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/018043-Ku

22.05.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/018041-Ku

22.05.2017
Súhlas na výskum Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/018054

19.05.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/016922-MP

19.05.2017
odborné stanovisko Viac

 

ou-bb-oszp1-2017-018039-sp

19.05.2017
žiadosť o posúdenie projektu či plánovaná činnosť „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča obstaraním odborných učební“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac

 

ou-bb-oszp1-2017-017848-sp

18.05.2017
žiadosť o posúdenie projektu či plánovaná činnosť „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/017829-MP

18.05.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/017812-MP

18.05.2017
odborné stanovisko Viac

 

ou-bb-opszp-2017-017660-sp

16.05.2017
žiadosť o posúdenie či plánovaná činnosť „Výskum ľahkého keramického kompozitu pre montované konštrukcie, Lučenec C KN 6145/9“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/017648-MP

16.05.2017
povolenie výnimky Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/017639-MP

16.05.2017
odborné stanovisko Viac