Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: Renata.Slezakova@minv.sk  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Strana: [1]  [2] 

OU-BB-OSZP1-2017/016246-MP

28.04.2017
odborné stanovisko Viac

 

ou-bb-oszp1-2017-016177-sp

28.04.2017
žiadosť o posúdenie či plánovaná činnosť „Cyklistický chodník – ESC – Podlavice Banská Bystrica“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/015809-MP

25.04.2017
povolenie výnimky Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/015801-Ko

25.04.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/015794-Ko

25.04.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/015756-Ku

25.04.2017
Súhlas na výskum Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/015754-Ku

25.04.2017
Súhlas na výskum Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/015748-Ku

25.04.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/015771-MP

25.04.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/015699-MP

25.04.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/015689-MP

25.04.2017
odborné stanovisko Viac

 

ou-bb-oszp1-2017-015685-sp

25.04.2017
žiadosť o posúdenie či plánovaná činnosť „Budovanie a modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac

 

ou-bb-oszp1-2017-015686-sp

25.04.2017
žiadosť o posúdenie projektu či plánovaná činnosť „Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/015682-MP

25.04.2017
povolenie výnimky Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/015678-MP

25.04.2017
súhlas a výnimka Viac

 
Strana: [1]  [2]