Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: Renata.Slezakova@minv.sk  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

2018/035830-002

17.01.2018
Oznámenie o začatí konania vo veci zabezpečenia ochrany hniezdiska chráneného druhu - sokola sťahovavého ( falco peregrinus) v lokalite Kremnická Skalka (Jánošíkova) na parcele KNC 3928/1 v k.ú. Radvaň. Konanie sa uskutoční dňa 29.1.2018 so začiatkom o 9:00 hod v kancelárii č. 727 na 7. poschodí Okresného úradu V Banskej Bystrici. Viac

 

OU-BB-OSZP1-2018/007863-Ko

12.01.2018
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2018/007291-Ku

10.01.2018
Odborné stanovisko Viac