Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: Renata.Slezakova@minv.sk  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP3-2017/025856-ZI

18.09.2017
Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na organizovanie verejného športového podujatia,, Preteky bicyklov do vrchu UPHILL 2017. Preteky sa budú konať v extraviláne obce Podkonice v ochranom pásme NAPANT kde platí 2 stupeň ochrany. Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/027460-MP

18.09.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/027444-Ko

18.09.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/027398-Ko

18.09.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/027351-Ku

14.09.2017
Odborné stanovisko Viac

 

ou-bb-oszp1-2017-027277-sp

13.09.2017
žiadosť o udelenie povolenia na zorganizovanie športového podujatia "Andrejcová Vertikal" na území NP Nízke Tatry Viac