Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: Renata.Slezakova@minv.sk  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2018/011476-Ko

22.02.2018
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2018/011434-MP

21.02.2018
odborné stanovisko Viac

 

ou-bb-oszp1-2018-011180-002-sp

20.02.2018
žiadosť o posúdenie či plánovaná činnosť „Modernizácia Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota pre zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac