Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: Renata.Slezakova@minv.sk  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

ou-bb-oszp1-2017-006615

16.01.2017
posudenie projektu v zmysle par. 28 ods. 4 zakona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v z.n.p. "Podpora IP a KS Art Pro Plus 03, s.r.o." Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/006619-MP

16.01.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/005927-Ku

10.01.2017
Predlženie platnosti rozhodnutia Viac