Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

9023/2014-2.3

Žiadateľ: Ing. Peter Tepala a Ing. Darina Tepalová, bytom Jerichova 7640/11, 917 01 Trnava, žiadajú o povolenie výnimiek z podmienok druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou IBV Ohlajty v Horných Orešanoch z dôvodu výskytu chránenej rastliny divozel úhľadný (Verbascum speciosum).

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže