Vytlačiť Poslať stránku

8579/2016-6.3

 

Žiadateľ: Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry - žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ust. § 35 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, spočívajúcej v umožnení vykonať náhodnú ťažbu a následne lesohospodárske činnosti v pestovaní lesa v JPRL č. 1417 a1 - časť porast a 1417 d - časť porastu na území Tatranského národného parku v štvrtom  stupni ochrany.