Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5215/2016-2.3

Žiadateľ: Letisko Poprad-Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 01 Poprad

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie výnimky z druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na úmyselné rušenie chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli súvisiaceho s biologickou ochranou letiska vykonávaného plašením vtáctva ako systematického prvku ochrany civilného letectva.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže