Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu:  v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

Nová web stránka

15.03.2018
Žiadateľ: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica, žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa § 35 ods. 1 písm. a), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vedecko-výskumný monitoring výskytu hubového patogénu (Batrachochytrium salamandrivorans) u salamandry škvrnitej (Salamandra salamandra) v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Nízke tatry, Správy NP Veľká Fatra a Správy CHKO-BR Poľana v r. 2018 Viac

 

4926/2018-6.3

15.03.2018
Žiadosť o zmenu rozhodnutia Viac

 

4899/2018-6.3

14.03.2018
Žiadosť o zmenu rozhodnutia Viac