Vytlačiť Poslať stránku

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu:  v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

3750/2017-6.3

21.02.2017
Žiadosť o povolenie výnimiek z druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

3705/2017-6.3

16.02.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 56 a o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

3650/2017-6.3

15.02.2017
Žiadosť o zmenu súhlasu vydaného rozhodnutím č. 4832/2016-2.3 z dňa 23.06.2016, podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

3645/2017-6.3

15.02.2017
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia Viac