Vytlačiť Poslať stránku

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu:  v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

8647/2016-6.3

30.11.2016
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia Viac

 

8616/2016-6.3

30.11.2016
Žiadosť o zmenu rozhodnutia Viac

 

8414/2016-6.3

30.11.2016
Žiadosť o povolenie výnimky z územnej ochrany Viac

 

8613/2016-6.3

29.11.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 56 a o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac