Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okrúhly stôl k problematike hlucháňa hôrneho (Bratislava, 25.06.2018)

Dňa 25.06.2018 bolo v Bratislave úvodné zasadnutie - tzv. „okrúhly stôl“ k problematike hlucháňa hôrneho. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) pozvalo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Únie regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesa, Lesov Slovenskej republiky, š. p., Národného lesníckeho centra, mimovládnych organizácií a akademickej obce.

Na rokovaní sa všetkých 16 účastníkov zhodlo na spoločnom záujme zastaviť pokles populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku a zlepšiť súčinnosť.Ďalšími závermi bolo:
• Základom su: spolupráca, riešenie konkrétnych problémov na lokalitnej úrovni, financie – adekvátne zdroje, výška prostriedkov a percento uspokojenia nárokov vlastníkov a i.; zodpovednosť za vydané rozhodnutia o obmedzení alebo pozastavení hospodárenia;
• Ďalšou výzvou je zdieľanie údajov (sektory, verejnosť);
• Program záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018-2022 je rámcom pre definovanie populácie, biotopov – k danému stavu, hlavných ohrození a opatrení; je platný na 5 rokov; nový program záchrany so zapojením zainteresovaných;
• Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia obsahuju konkrétne opatrenia (vrátane ekologicko-funkčných priestorov pre hlucháňa); budú predrokované zo strany ŠOP SR s dotknutými subjektmi;
• Odborné otázky a plnenie programu záchrany bude riešiť gestorská skupina pri ŠOP SR;

Zúčastnení sa zhodli na pokračovaní „okrúhleho stola“ podľa aktuálnej situácie a potreby (približne o 3 mesiace).