Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okrúhly stôl k problematike hlucháňa hôrneho (Bratislava, 25.06.2018)

Dňa 25.06.2018 bolo v Bratislave úvodné zasadnutie - tzv. „okrúhly stôl“ k problematike hlucháňa hôrneho. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) pozvalo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Únie regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesa, Lesov Slovenskej republiky, š. p., Národného lesníckeho centra, mimovládnych organizácií a akademickej obce.

Na rokovaní sa všetkých 16 účastníkov zhodlo na spoločnom záujme zastaviť pokles populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku a zlepšiť súčinnosť.Ďalšími závermi bolo:

 

Zúčastnení sa zhodli na pokračovaní „okrúhleho stola“ podľa aktuálnej situácie a potreby (približne o 3 mesiace).

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže