Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť 25.05.2015

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 14, 833 01 Bratislava podala žiadosť o zrušenie rozhodnutia č. 38143/2008-2.2-10-PPZ60+O o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1, dňa 21. 05. 2015 podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 24. 06. 2015 na adresu:

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže