Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť 17.01.2014

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že spoločnosť DB Biotech, s. r. o., Popradská 80, 040 11 Košice podala žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1, dňa 15.01.2014, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Účel použitia: výskum a predaj

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 17. 02. 2014 na adresu:
.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže