Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 10.09.2012

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vlárska 7, 833 91 Bratislava podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2, dňa 04. 09. 2012, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 08. 10. 2012 na adresu: .

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže