Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií (PIC procedúra)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

Cieľom nariadenia je:

  • vykonávať Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode
  • podporovať spoločnú zodpovednosť a spoločné úsilie pri spolupráci súvisiacej s medzinárodným pohybom nebezpečných chemikálií s cieľom chrániť zdravie ľudí a životné prostredie pred možným poškodením
  • prispievať k environmentálne vhodnému použitiu nebezpečných chemikálií.

Aktuálne znenia nariadení a smerníc vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ publikovaných v Úradnom vestníku EÚ nájdete na web stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do