Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy SR

  • zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) a
  • nariadenie vlády Slovenskej republiky 340/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií).