Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy EÚ

Dňa 27. júna 2012 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní. Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Biocídne výrobky by sa nemali sprístupňovať na trhu ani používať, ak nie sú autorizované v súlade s týmto nariadením. Ošetrené výrobky by sa nemali uvádzať na trh, ak nie sú všetky účinné látky obsiahnuté v biocídnych výrobkoch, ktorými boli ošetrené alebo ktoré sú ich súčasťou, schválené v súlade s týmto nariadením.

  •  vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 354/2013 z 18. apríla 2013 o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 528/2012
  • vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 414/2013 zo 6. mája 2013, ktorým sa spresňuje postup autorizácie rovnakých biocídnych výrobkov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 528/2012
  • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 564/2013 z 18. júna 2013 o poplatkoch splatných Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní
  • delegované nariadenie komisie (EÚ) č. 736/2013 zo 17. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o trvanie pracovného programu na preskúmavanie existujúcich biocídnych účinných látok
  • delegované nariadenie komisie (EÚ) č. 837/2013 z 25. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o požiadavky na informácie k autorizácii biocídnych výrobkov 
  • Smernica 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/107/ES zo 16. septembra 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh v súvislosti s predĺžením určitých lehôt – najdlhšie do 14. mája 2014, tzv. „mini revízia“
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh
  • Nariadenie komisie (EÚ) č. 613/2013 z 25. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1451/2007, pokiaľ ide o ďalšie aktívne látky biocídnych výrobkov, ktoré sa majú preskúmať v rámci kontrolného programu

„Aktuálne znenia nariadení a smerníc vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ publikovaných v Úradnom vestníku EÚ nájdete na web stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do