Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy EÚ

Dňa 27. júna 2012 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní. Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Biocídne výrobky by sa nemali sprístupňovať na trhu ani používať, ak nie sú autorizované v súlade s týmto nariadením. Ošetrené výrobky by sa nemali uvádzať na trh, ak nie sú všetky účinné látky obsiahnuté v biocídnych výrobkoch, ktorými boli ošetrené alebo ktoré sú ich súčasťou, schválené v súlade s týmto nariadením.

„Aktuálne znenia nariadení a smerníc vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ publikovaných v Úradnom vestníku EÚ nájdete na web stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže