Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Odborné poradenstvo v oblasti IPKZ

Žiadosť o vydanie osvedčenia na poskytovanieodborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa ods. 4 § 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasielajte na e-mail jana.gustafikova@enviro.gov.sk a žiadosť s prílohami poštou na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor integrovanej prevencie
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Žiadosť obsahuje náležitosti podľa § 1 č. vyhlášky 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Najbližší termín konania skúšky (podľa záujmu) bude pravdepodobne v novembri 2018.

Poplatok za vykonanie skúšky.

 

Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

Odborne spôsobilá osoba, ktorá nadobudla osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia s časom platnosti do 19. septembra 2018, môže do tohto dátumu požiadať Ministerstvo životného prostredia odbor integrovanej prevencie o jeho predĺženie. Podľa odseku 10 § 2 vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže MŽP SR predĺžiť platnosť osvedčenia na ďalších 5 rokov.

Vašu žiadosť môžete zaslať na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor integrovanej prevencie
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava