Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Informácie, usmernenia

I. USMERNENIA, STANOVISKÁ

  • Výkladové stanovisko k vydávaniu súhlasov orgánov ochrany ovzdušia na užívanie stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia spadajúcich pod režim zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vydanie 12. 08. 2014, pdf 358 kB

II. INFORMÁCIE

 Pridané 1. 2. 2018

Dňa 14. marca 2018 sa na Ministerstve životného prostredia SR bude konať skúška na overenie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčenia na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa ods. 4 § 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o vydanie osvedčenia obsahuje náležitosti podľa § 1 vyhlášky 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť zasielajte na e-mail jana.gustafikova@enviro.gov.sk a žiadosť s prílohami poštou na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

               Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor integrovanej prevencie

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Pridané 16. 10. 2017

BAT FÓRUM 2017 - II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách, 14. november 2017

Program - BAT FÓRUM 2017

 

Pridané 07. 03. 2017

Výzva pre expertov - členstvo v národnej technickej pracovnej skupine „Čistenie odpadových plynov v chemickom priemysle“ (TPS WGC) a prvé zasadnutie

 

Pridané 01. 03. 2017

Pripomienkovanie LVOC BREF do 6. marca 2017

Pripomienkovanie referenčného dokumentu o BAT pre priemysel výroby potravín, nápojov a mlieka (Food, Drink and Milk Industry – FDM BREF)

Závery o BAT pre intenzívny chov hydiny a ošípaných

Portál www.ippc.cz od začiatku roku 2017  včlenený do portálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR http://www.mpo.cz/ippc/

 

Pridané 01. 07. 2016

 

Pridané 01. 07. 2016

  • Dňa 30. júna 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných  technikách (BAT) pre  odvetvie výroby neželezných kovov.

Link

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1032&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.174.01.0032.01.ENG&toc=OJ:L:2016:174:TOC

 

 

  • Dňa 9. júna 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/902 z 30. mája 2016, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných  technikách (BAT) pre  systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (uverejnené 14. 06. 2016).

Link

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.152.01.0023.01.ENG

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0902&from=EN

 

  • Informácia o zverejnení dokumentov „Hodnotenie a zhrnutie správ k implementácii Smernice IED a Smernice IPPC“ (pdf, 16 kB); linky na dokumenty:

1. Smernica 2010/75/EU o priemyselných emisiách - 1. reporting (2013)

https://circabc.europa.eu/w/browse/eaf86daa-8efb-4fd6-9a74-6156ef917ac7

 2. Smernica 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPPC) - 5. reporting (2012-2013)

https://circabc.europa.eu/w/browse/bdf649e5-f315-45c7-9652-cacc1a013150

    (uverejnené 22. 04. 2016)

 

    (uverejnené 19. 02. 2016)