Vytlačiť Poslať stránku

Informácie, usmernenia

I. USMERNENIA, STANOVISKÁ

  • Usmernenie pre uplatnenie § 22 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (výnimky z emisných limitov v porovnaní s úrovňou emisií, ktorá je uvedená v najlepších dostupných technikách) (1. aktualizácia, vydanie 13. 01. 2016, pfd, 2 173 kB)
  • Výkladové stanovisko k vydávaniu súhlasov orgánov ochrany ovzdušia na užívanie stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia spadajúcich pod režim zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vydanie 12. 08. 2014, pdf 358 kB

II. INFORMÁCIE

 Pridané 07. 09. 2016

 

 

Informácia o konaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

Komisia MŽP SR na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia bude zasadať v prvej polovici novembra 2016. Vyzývame záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti v oblasti IKPZ o zaslanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 1 vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 4. októbra 2016 na e-mail jana.gustafikova@enviro.gov.sk a na adresu Ministerstvo životného prostredia SR, odbor integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Ing. KatarínaJankovičová

       predseda komisie

 

Pridané 01. 07. 2016

 

Pridané 01. 07. 2016

  • Dňa 30. júna 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných  technikách (BAT) pre  odvetvie výroby neželezných kovov.

Link

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1032&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.174.01.0032.01.ENG&toc=OJ:L:2016:174:TOC

 

 

  • Dňa 9. júna 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/902 z 30. mája 2016, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných  technikách (BAT) pre  systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (uverejnené 14. 06. 2016).

Link

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.152.01.0023.01.ENG

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0902&from=EN

 

  • Informácia o zverejnení dokumentov „Hodnotenie a zhrnutie správ k implementácii Smernice IED a Smernice IPPC“ (pdf, 16 kB); linky na dokumenty:

1. Smernica 2010/75/EU o priemyselných emisiách - 1. reporting (2013)

https://circabc.europa.eu/w/browse/eaf86daa-8efb-4fd6-9a74-6156ef917ac7

 2. Smernica 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPPC) - 5. reporting (2012-2013)

https://circabc.europa.eu/w/browse/bdf649e5-f315-45c7-9652-cacc1a013150

    (uverejnené 22. 04. 2016)

 

    (uverejnené 19. 02. 2016)