Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Projekt OPŽP: Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním

Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Operačný program: OP Životné prostredie, Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo, 4.1 Odpadové hospodárstvo
Kód výzvy: OPZP-PO4-14-1
Kód ITMS: NFP24140110303
Celkové výdavky projektu: 2 249 327,58 EUR
Z Kohézneho fondu (ERDF/KF): 1 911 928,44 EUR
Zo Štátneho rozpočtu (ŠR): 337 399,13 EUR
Časový rámec realizácie projektu: 7/2015 – 12/2015

  

Cieľ projektu

Cieľom geologickej úlohy je analýza, interpretácia a syntéza údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a hydrologicko-hydrogeologického modelovania na vymedzených 87 lokalitách Slovenskej republiky vyznačujúcich sa prítomnosťou pravdepodobnej environmentálnej záťaže.

 

Východisková situácia

Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Pôvodcovia znečistenia neboli legislatívne nútení podnikať opatrenia na jeho odstraňovanie, prípadne minimalizáciu jeho negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí, v dôsledku čoho existuje dnes na našom území množstvo potvrdených environmentálnych záťaží. Od 1. januára 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z. z. bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby pre predmetné environmentálne záťaže. Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. vláda SR rozhodla na návrh MŽP SR, že pre predmetné environmentálne záťaže je príslušným ministerstvom, ktoré má zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby, MŽP SR (uznesenie vlády SR č. 150/2013 zo dňa 3. apríla 2013).
Ciele projektu sú definované v plnom súlade so strategickými plánovacími dokumentmi pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2010 - 2015)" a „Vodný plán Slovenska“.

 

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Realizácia projektu prispeje k získaniu podrobných informácií o stave kontaminácie podzemných vôd a horninového prostredia na 87 lokalitách v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších leteckých a satelitných snímok a metód hydrologicko-hydrogeologického modelovania pre prieskum environmentálnych záťaží. Realizácia prieskumných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Po ukončení projektu sa významne zlepší informačná báza o stave jednotlivých zložiek životného prostredia, hlavne podzemnej a povrchovej vody, pôdy a horninového prostredia a o možnostiach sanácie skúmaných environmentálnych záťaží.
Výsledky prieskumných prác budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu sanačných prác. Po ukončení prieskumných prác budú dosiahnuté výsledky prezentované širokej verejnosti.

 

Spôsob realizácie projektu

Prieskum a vypracovanie záverečnej správy bude vykonané v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom - vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme (GIS).

Hlavný cieľ projektu: Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním
Aktivita 1: Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním
Aktivita 2: Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu
Podporné aktivity projektu sú:
- Riadenie projektu;
- Publicita a informovanosť.

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa budú realizované geologické práce na 87 lokalitách. Aktivita 1 bude zabezpečená dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivita 2 bude zabezpečená zamestnancami MŽP SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami MŽP SR.

 

Udržateľnosť výsledkov projektu

Výstupy projektu zabezpečia naplnenie významnej fázy riešenia problematiky EZ – ich podrobný prieskum. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom verejne dostupných informácií o environmentálnych záťažiach v podobe záverečných správ, databáz a informačného systému EZ. Prieskumom environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach sanácie a monitoringu lokalít.

 

Lokality

1 Udavské ‐ železničná stanica SK/EZ/HE/264
2 Košarovce ‐ Pastovník ‐ sklad PHM SK/EZ/HE/249
3 Valaškovce (vojenský obvod) ‐ umývacia rampa SK/EZ/HE/265
4 Prešov ‐ paneláreň SK/EZ/PO/690
5 Poprad ‐ ČS PHM ‐ areál SAD SK/EZ/PP/700
6 Svit ‐ ČS PHM Hlavná ul. SK/EZ/PP/709
7 Stropkov ‐ areál PD Ondava SK/EZ/SP/914
8 Snina ‐ Vihorlat ‐ koľajisko SK/EZ/SV/931
9 Bystré ‐ bývalá tehelňa TEMAKO SK/EZ/VT/1007
10 Hencovce ‐ areál Bukocel ‐ stáčanie mazutu SK/EZ/VT/1016
11 Vranov nad Topľou ‐ Čemerné ‐ areál tehelne SK/EZ/VT/1042
12 Vranov nad Topľou ‐ ČS PHM Dlhá ul. SK/EZ/VT/1045
13 Čičava ‐ areál poľnohospodárskeho družstva SK/EZ/VT/1011
14 Margecany ‐ Rušňové depo, Cargo a.s. SK/EZ/GL/1879
15 Zvolen ‐ armádne objekty SK/EZ/ZV/1805
16 Liptovský Mikuláš ‐ Rušňové depo, Cargo a.s. SK/EZ/LM/1884
17 Liptovský Hrádok ‐ Rettenmeier Tatra Timber SK/EZ/LM/403
18 Ružomberok ‐ areál Texicomu ‐ mazutové hospodárstvo SK/EZ/RK/748
19 Ľubochňa ‐ areál lesov, OZ Liptovský Hrádok SK/EZ/RK/742
20 Bytča ‐ bývalý areál SAD SK/EZ/BY/89
21 Bytča ‐ KK NEFT ‐ Bytča ‐ Hrabové SK/EZ/BY/93
22 Čadca ‐ SAD SK/EZ/CA/168
23 Trstená ‐ bývalý sklad pohonných hmôt ‐ Hámričky SK/EZ/TS/973
24 Žilina ‐ Rušňové depo, Cargo a.s. SK/EZ/ZA/1882
25 Trenčín ‐ SAD SK/EZ/TN/959
26 Báč ‐ bývalá STS SK/EZ/DS/182
27 Holíč ‐ olejové hospodárstvo kotolne SK/EZ/SI/852
28 Pohronský Ruskov ‐ mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru SK/EZ/LV/440
29 Nitra ‐ rušňové depo (Cargo) SK/EZ/NR/559
30 Zlaté Moravce ‐ rušňové depo SK/EZ/ZM/1118
31 Levice ‐ ŽSR ‐ okolie nadzemných nádrží SK/EZ/LV/437
32 Myjava ‐ areál bývalej SAM SK/EZ/MY/519
33 Nové Mesto nad Váhom ‐ rušňové depo SK/EZ/NM/532
34 Nižná Polianka ‐ sklad agrochemikálií SK/EZ/BJ/44
35 Ľubiša ‐ areál PD SK/EZ/HE/251
36 Čabiny ‐ areál PD SK/EZ/ML/500
37 Dubová ‐ sklad agrochemikálií SK/EZ/SK/864
38 Soboš ‐ sklad agrochemikálií SK/EZ/SK/875
39 Jarabina ‐ sklad agrochemikálií SK/EZ/SL/883
40 Osadné ‐ sklad pesticídov v areáli bývalého PD SK/EZ/SV/926
41 Čaklov ‐ areál bývalého PD SK/EZ/VT/1009
42 Komárany ‐ sklad agrochemikálií SK/EZ/VT/1021
43 Sačurov ‐ starý parný mlyn SK/EZ/VT/1032
44 Krásnohorské Podhradie ‐ sarkofág pod Kaplnou SK/EZ/RV/783
45 Rykynčice ‐ sklad starých agrochemikálií SK/EZ/KA/291
46 Magnezitovce ‐ pesticídny sklad SK/EZ/RA/733
47 Jestice ‐ pesticídny sklad SK/EZ/RS/762
48 Šurice ‐ bývalé PD ‐ pesticídny sklad SK/EZ/LC/373
49 Závadka nad Hronom ‐ areál Poľnospol Plus SK/EZ/BR/78
50 Veľká Čalomija ‐ pesticídny sklad SK/EZ/VK/1003
51 Malé Dvorníky ‐ sklad pesticídov SK/EZ/DS/195
52 Udavské ‐ skládka pod obaľovačkou SK/EZ/HE/263
53 Malá Lodina ‐ VD Ružín SK/EZ/KS/1998
54 Kecerovce ‐ skládka TKO Kecerovské Pekľany II SK/EZ/KS/347
55 Stará Turá ‐ skládka KO Drahý vrch SK/EZ/NM/535
56 Horné Naštice ‐ skládka popolčeka SK/EZ/BN/55
57 Dežerice ‐ skládka TKO Veronika SK/EZ/BN/58
58 Dežerice ‐ odkalisko VAB SK/EZ/BN/1926 BN TN
59 Rosina ‐ skládka popolčeka ‐ odkalisko SK/EZ/ZA/1062
60 Žilina ‐ Trnové ‐ odkalisko popolčeka SK/EZ/ZA/1840
61 Bratislava ‐ Ružinov ‐ Na paši č. 4 ‐ chemická čistiareň SK/EZ/B2/124
62 Bratislava ‐ Nové Mesto ‐ Tepláreň II ‐ Turbínová ‐ Magnetová ul. SK/EZ/B3/140
63 Vráble ‐ areál Tesly (TESGAL) SK/EZ/NR/566
64 Šurany ‐ bývalý areál Elitexu a STS SK/EZ/NZ/605
65 Horné Orešany ‐ čas Majdan ‐ bývalá chem. továreň SK/EZ/TT/977
66 Hodruša ‐ Hámre ‐ Sandrik SK/EZ/ZC/1074
67 Nová Baňa ‐ areál bývalých Závodov technického skla SK/EZ/ZC/1077
68 Žarnovica ‐ areál bývalej Preglejky SK/EZ/ZC/1081
69 Prešov ‐ bývalý závod ZPA SK/EZ/PO/689
70 Prešov ‐ Solivary SK/EZ/PO/693
71 Lipany ‐ areál ZVL SK/EZ/SB/808
72 Stročín ‐ areál bývalej chemickej čistiarne SK/EZ/SK/876
73 Stará Ľubovňa ‐ SKRUTKÁREŇ‐EXIM SK/EZ/SL/891
74 Strihovce ‐ sklad chemikálií bývalého VD Podvihorlat SK/EZ/SV/935
75 Vranov nad Topľou ‐ areál bývalého podniku Slovenka SK/EZ/VT/1040
76 Krompachy ‐ Kovohuty SK/EZ/SN/897
77 Dubnica nad Váhom ‐ ZVS SK/EZ/IL/272
78 Trenčianske Bohuslavice ‐ areál Hydrostavu SK/EZ/NM/536
79 Nováky ‐ Vojenský opravárenský podnik SK/EZ/PD/628
80 Partizánske ‐ ZDA ‐ sklad chemikálií SK/EZ/PE/639
81 Trenčín ‐ Letecké opravovne SK/EZ/TN/957
82 Žilina ‐ areál ZVL SK/EZ/ZA/1067
83 Oščadnica ‐ FRACHO SK/EZ/CA/173
84 Čadca ‐ AVC ‐ supermarket SK/EZ/CA/1959
85 Liptovský Mikuláš ‐ Velvetex SK/EZ/LM/410
86 Ružomberok ‐ areál SCP ‐ závod SUPRA SK/EZ/RK/747
87 Bytča ‐ VURAL ‐ prevádzka Hrabové SK/EZ/BY/96

Tento projekt je spolufinacovaný z Kohézneho fondu