Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Projekt OPKŽP: Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky

Logá MŽP, OP KŽP, EU

 

Názov projektu: Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky
Žiadateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

 

Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém Slovenskej republiky. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Pôvodcovia znečistenia neboli legislatívne nútení podnikať opatrenia na jeho odstraňovanie, prípadne minimalizáciu jeho negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí, v dôsledku čoho existuje dnes na našom území množstvo potvrdených environmentálnych záťaží.

Ciele projektu sú definované v plnom súlade so strategickými plánovacími dokumentmi pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2016 - 2021)" a „Vodný plán Slovenska“.

Cieľom geologickej úlohy je:
Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie a zároveň zabezpečiť odborný geologický dohľad pri sanácii.

Špecifickými cieľmi sanácie sú:

  • získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,
  • vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,
  • odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,
  • obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,
  • odstrániť znečistenie, alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň  akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,
  • zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,
  • vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie, zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

Pre riešenie problematiky sanácie environmentálnych záťaží sa s finančnou podporou Európskej únie z Kohézneho fondu v rámci Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKŽP) realizujú v Slovenskej republike nasledovné projekty:

  Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky 2