Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR

Dňa 29. novembra 2017 bol na 79. rokovaní vlády uznesením č. 549/2017 schválený materiál Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky.


Materiál stanovuje priority a vytvára predpoklady na koordináciu geologického výskumu a geologického prieskumu financovaného zo štátneho rozpočtu, z verejných prostriedkov alebo zo súkromných zdrojov pre napĺňanie potrieb spoločnosti, štátnej správy, súkromného sektoru, organizácie vykonávajúcej geologickú službu Slovenskej republiky, ostatných príspevkových organizácií rezortu životného prostredia, vodohospodárskych organizácií a pre potreby iných rezortov (najmä rezortu hospodárstva, dopravy, školstva, zdravotníctva a obrany).

 

Materiál v plnej miere zahŕňa aktuálne nároky kladené v súčasnosti na geológiu, a to nielen v jej tradičných smeroch, ale aj v nových smeroch, v ktorých majú geologické disciplíny metodologické nástroje na riešenie mnohých otázok súvisiacich s hospodárskou sférou i životným prostredím.

- Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu (pdf, 922,89 kB)
- Príloha č. 1 Právne predpisy a dokumenty súvisiace s koncepciou (pdf, 329,9 kB)
- Príloha č. 2 Stav pokrytia a úrovne regionálneho geologického mapovania územia SR (pdf, 486,9 kB)
- Príloha č. 3 Stav zostavovania základných hydrogeologických a hydrogeochemických máp (pdf, 560,13 kB)
- Príloha č. 4 Stav zhodnotenia perspektívnych oblastí geotermálnych vôd Slovenska (pdf, 382,21 kB)
- Príloha č. 5 Stav environmentálnych záťaží na území SR (pdf, 551,13 kB)
- Príloha č. 6 Stav realizácie máp geofaktorov životného prostredia na území SR (pdf, 315,44 kB)
- Príloha č. 7 Stav zosuvného rizika na území SR (pdf, 635,06 kB)