Vytlačiť Poslať stránku

Informácie

 

Oznámenia o termíne skúšok odbornej spôsobilosti:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov oznamuje, že skúška odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov sa bude konať dňa :

  

7. marca 2017 (utorok) o 9,00 hod.

20. apríla 2017 (štvrtok) o 9,00 hod.

 

Žiadatelia o skúšku odbornej spôsobilosti sa môžu zúčastniť skúšky len na základe prijatej pozvánky.

Žiadame záujemcov o znovuoverenie skúšky, aby si žiadosť podali aspoň 2 mesiace pred uverejneným termínom skúšky. Upozorňujeme, že mnohí v čase skúšky už nemajú platný preukaz.

  

Novela zákona o správnych poplatkoch publikovaná v Zbierke zákonov pod č. zákona 286/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2012. Z hľadiska činnosti Sekcie geológie a prírodných zdrojov sú relevantné najmä zmeny v novelizačných bodoch 63. až 68. (Stiahnuť novelu, pdf, 147 kB)

  

 

 

U P O Z O R N E N I E

o zániku geologických oprávnení vydaných do 31. 10. 2013

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov upozorňuje, že v zmysle § 45b ods. 5 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, všetky geologické oprávnenia vydané fyzickým a právnickým osobám do 31. 10. 2013

dňom 1. novembra 2015 zanikli.

  

Informácie týkajúce sa štátnej geologickej správy, dokumenty na stiahnutie a žiadosti o vydanie geologických oprávnení.

 

Odporúčania:
Prieskumné územia:
Žiadosti:
Prevod geologických diel:

 

Iné: