Vytlačiť Poslať stránku

Informácie

 

Oznámenia o termíne skúšok odbornej spôsobilosti:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov oznamuje, že skúška odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov sa bude konať dňa :

  

20. apríla 2017 (štvrtok) o 9,00 hod.

09. mája 2017 (utorok) o 9,00 hod.

13. júna. 2017 (utorok) o 9,00 hod.

20. júna. 2017 (utorok) o 9,00 hod.

 

Žiadatelia o skúšku odbornej spôsobilosti sa môžu zúčastniť skúšky len na základe prijatej pozvánky.

Žiadame záujemcov o znovuoverenie skúšky, aby si žiadosť podali aspoň 2 mesiace pred uverejneným termínom skúšky. Upozorňujeme, že mnohí v čase skúšky už nemajú platný preukaz.

  

Novela zákona o správnych poplatkoch publikovaná v Zbierke zákonov pod č. zákona 286/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2012. Z hľadiska činnosti Sekcie geológie a prírodných zdrojov sú relevantné najmä zmeny v novelizačných bodoch 63. až 68. (Stiahnuť novelu, pdf, 147 kB)

  

 

U p o z o r n e n i e

 

Vážení držitelia geologických oprávnení, dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť, ktorá súvisí s vydávaním a registráciou geologických oprávnení a ku ktorej došlo zmenou geologického zákona v zmysle zákona č. 315/2006 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.:

Podľa novelizovaného znenia § 5 ods. 1 geologického zákona, geologické oprávnenie vydáva ministerstvo slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe zapísanej v registri partnerov verejného sektora.

Pokiaľ nebude držiteľ geologického oprávnenia zapísaným v registri partnerov verejného sektora, ministerstvo bude od 1. augusta 2017 v súlade s novelizovaným § 7 geologického zákona v zmysle ods. 1 písm. b) povinné zrušiť vydané geologické oprávnenie.

  
Informácie týkajúce sa štátnej geologickej správy, dokumenty na stiahnutie a žiadosti o vydanie geologických oprávnení.
Odporúčania:
Prieskumné územia:
Žiadosti:
Prevod geologických diel:

 

Iné: