Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Environmentálne záťaže

Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Prieskum environmentálnej záťaže na lokalite Bratislavského kraja: Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136

 

 

 

Základné pojmy a definície:

Podrobnejšie informácie o problematike environmentálnych záťaží nájdete na stránke enviroportálu, kde sa nachádza aj Informačný systém environmentálnych záťaží.(Inštruktážny manuál pre použitie Informačného systému environmentálnych záťaží (pdf, 6581 kB) - 1. aktualizácia (verzia platná od 1. augusta 2012))

Protokoly (nové):

Environmentálna záťaž:

  • Je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, s výnimkou environmentálnej škody (zákon č. 384/2009 Z. z.)

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky MPŽPaRR SR č. 340/2010 Z. z.

Pravdepodobná environmentálna záťaž:

  • Je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže.

Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predmetom návrhu zákona je právna úprava a povinností právnických osôb a fyzických osôb pri identifikácii environmentálnych záťaží, vymedzenie pôvodcu environmentálnej záťaže, určovanie povinných osôb a povinnosti týchto osôb v súvislosti s odstraňovaním environmentálnych záťaží a ich financovanie. Ďalej upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže a sankcie za porušenie povinností. Navrhovaná právna úprava práv nadväzuje na novelu zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (zákon č. 384/2009 Z. z.). Za environmentálnu záťaž sa podľa § 3 písm. s) geologického zákona považuje znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.
Na základe predbežných štúdií a odhadov sa na Slovensku nachádza okolo 30 000 potenciálnych zdrojov znečistenia. Systematickou inventarizáciou environmentálnych záťaží, realizovanou projektmi „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR“ a „Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny)“, bolo zistené, že 1845 lokalít predstavuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Ide najmä o areály priemyselných podnikov, kde dochádzalo k dlhodobým skrytým a nekontrolovaným únikom nebezpečných látok do jednotlivých zložiek životného prostredia, veľkokapacitné poľnohospodárske podniky, železničné depá, nekontrolované skládky nebezpečných odpadov, nezabezpečené sklady pesticídov, pohonných hmôt a iných nebezpečných látok, znečistenie spôsobené ozbrojenými silami, ťažbou nerastov a inými činnosťami, počas ktorých sa dlhoročne a nekontrolovane nakladalo s nebezpečnými látkami. Tieto látky v prostredí pretrvávajú, znečisťujú jeho jednotlivé zložky a dokázateľne negatívne ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľstva vo svojom okolí. Sú “časovanými bombami” životného prostredia, ktoré je potrebné odstrániť alebo zneškodniť.
Účelom návrhu zákona je najmä vymedziť pôvodcu environmentálnej záťaže v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“. Pokiaľ nie je pôvodca známy alebo zanikol stanovuje sa mechanizmus určenia povinnej osoby, ktorá bude povinná riešiť jestvujúce environmentálne záťaže.
Zákon č. 409/2011 Z. z. (pdf 125 kb)
AJ verzia zákona č. 409/2011 Z. z. (rtf, 623 kb)

Metodické pokyny

  • Smernica MŽP SR č. 1/2015-7. z 28. januára 2015 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia (smernica, stiahnuť pdf, 1,82 MB).
  • Metodické usmernenie MŽP SR k plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona NR SR č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (metodické usmernenie, stiahnuť pdf, 2,61 MB)
  • Metodický pokyn Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a MŽP SR č. 1617/97-min. z 15. decembra 1997 na postup pri vyhodnocovaní záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia v privatizačnom projekte predkladanom podnikom v prámci privatizácie. (metodický pokyn, stiahnuť pdf, 385,6 kB)

Atlas sanačných metód

Projekt Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží (pdf, 7,23 MB) vznikol na podnet Ministerstva životného prostredia SR, sekcie geológie a prírodných zdrojov, ktoré sa podieľalo na tvorbe výzvy v Operačnom programe Životné prostredie. Predkladaná publikácia je súčasťou projektu, spolufinancovaného z Kohézneho fondu Európskej únie.
Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží je určený predovšetkým:

  • pracovníkom štátnej správy, najmä z Ministerstva životného prostredia SR, úradov životného prostredia,Slovenskej inšpekcii životného prostredia, držiteľom environmentálnych záťaží,
  • odborným pracoviskám z oblasti riešenia environmentálnych záťaží,
  • odborne spôsobilým osobám z oblasti prieskumu, monitoringu a sanácie environmentálnych záťaží,
  • ako pedagogická pomôcka pri výučbe predmetov zameraných na problematiku environmentálnych záťaží,
  • odbornej aj laickej verejnosti.

Veríme, že výsledky projektu prispejú k zlepšeniu prístupu verejnosti k informáciám o sanáciách environmentálnych záťaží.

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021)

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) (ŠPS EZ) (stiahnuť celý materiál, pdf 6,60 MB) je strategický dokument s celoštátnym dosahom, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky. Predstavuje strednodobý strategický plánovací dokument na systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží, vypracovaný na obdobie rokov 2016 – 2021. ŠPS EZ je koncipovaný tak, aby cez vytýčené ciele sledoval znižovanie negatívnych vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie vo vzťahu ku kritickému aktuálnemu stavu environmentálnych záťaží. Environmentálne záťaže definujeme podľa zákona NR SR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Riešenie tohto problému si vyžiada ich monitorovanie a inventarizáciu s vyhodnocovaním ich nebezpečnosti a s určením priorít postupného odstraňovania ich negatívnych vplyvov.
Podrobnejšie informácie o problematike environmentálnych záťaží nájdete na stránke enviroportálu, kde sa nachádza aj Informačný systém environmentálnych záťaží.