Vytlačiť Poslať stránku

Zmena klímy

Zmena klímy a naliehavá potreba znižovania emisií skleníkových plynov vrátane transformácie ekonomík na nízko-uhlíkové konkurencieschopné hospodárstvo členských štátov EÚ ako aj potreba vykonania adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy patria medzi politické priority Európskej únie. Z uvedeného dôvodu bolo vo februári 2010 v rámci Európskej komisie vytvorené samostatné generálne riaditeľstvo na opatrenia proti zmene klímy (viac informácií viď tu).

Medzi hlavné piliere boja proti zmene klímy v EÚ patria:

 • politiky a stratégie v rámci EÚ ako aj v medzinárodnom kontexte, ktorých náplňou je dosiahnutie stanovených cieľov EÚ do roku 2020 v oblasti redukcie skleníkových plynov, ako aj dlhodobá nízko uhlíková stratégia do roku 2050. Dôraz je venovaný aj stratégii pre adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy;
 • základným legislatívnym nástrojom pre znižovanie emisií skleníkových plynov zo stanovených priemyselných zriadení je systém EÚ pre obchodovanie s emisnými kvótami (EU ETS) (znenie smernice). V prípade sektorov nezaradených do EU ETS (doprava, budovy, poľnohospodárstvo a odpady) sú redukčné ciele členských štátov stanovené v rozhodnutí (znenie rozhodnutie PDF 896 kB);
 • osobitná pozornosť sa venuje aj normám účinnosti vozidiel, ktoré sú stanovené priemernými emisiami CO2 z nových osobných a ľahkých úžitkových automobilov (znenie nariadenia 443/2009nariadenia 510/2011 PDF - 954 kB) a normám kvality palív, ktoré sú zamerané na znižovanie emisií skleníkových plynov počas ich celého životného cyklu (znenie smernice);
 • ochrana ozónovej vrstvy a eliminácia látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu nakoľko mnohé z týchto látok sú omnoho silnejšie, ktoré tiež prispievajú k zmene klímy (znenie nariadenia PDF 1.3 MB);
 • redukcia fluorovaných skleníkových plynov (znenie nariadenia 842/2006 PDF 124 kB a smernice 2006/40/ES PDF 106 kB);
 • podpora zavádzania nízko uhlíkových technológií (znenie smernice PDF 1.1 MB).

V súčasnosti predložila Európska komisia na ďalší legislatívny proces Rade EÚ a Európskemu parlamentu nasledujúce predpisy týkajúce sa zmeny klímy:

 1. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie (gestor MŽP SR).
 2. Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách započítavania a akčných plánoch pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom (gestor MPaRV SR, spolupráca MŽP SR).
 3. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 443/2009 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020 (gestor MH SR, spolupráca MŽP SR a MDVaRR SR).
 4. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 510/2011 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel do roku 2020 (gestor MŽP SR, spolupráca MH SR a MDVaRR SR).
 5. Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov(gestor MŽP SR).