Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia je jedna z oblastí, kde je EÚ veľmi aktívna z dôvodu potreby zabezpečenia čistejšieho ovzdušia nakoľko znečistenie ovzdušia poškodzuje zdravie ľudí a životné prostredie. Podnikajú sa kroky na úrovni EÚ, na vnútroštátnej úrovni, ako aj prostredníctvom aktívnej spolupráce na úrovni medzinárodných dohovoroch. Cieľom je zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom kontroly emisií znečisťujúcich látok do atmosféry, zlepšením kvality palív a integráciou požiadaviek ochrany životného prostredia do iných sektorov napr. doprava, energetika.


Medzi hlavné piliere v oblasti ochrany ovzdušia v EÚ patria:

  • stratégia stanovujúca dlhodobú perspektívu pre čistejšie ovzdušie v Európe;
  • medzi hlavný legislatívny nástroj, ktorý vymedzuje a stanovuje ciele pre kvalitu okolitého ovzdušia určených na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie ako celok ako aj hodnotenie kvality okolitého ovzdušia v členských štátoch na základe spoločných metód a kritérií je smernica o kvalite ovzdušia (znenie smernice 2008/50/ES PDF 36 kB);
  • smernica, ktorej cieľom je obmedziť emisie acidifikačných a eutrofizačných znečisťujúcich látok t.j. oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých organických zlúčenín (POZ) a amoniaku (NH3) a prekurzorov ozónu s cieľom zlepšenia ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Smernica stanovuje národné emisné stropy uvedených znečisťujúcich látok (znenie smernice 2001/81/ES).
  • sektorálne smernice, ktoré stanovujú špecifické minimálne požiadavky, vrátane hodnôt emisných limitov pre určité priemyselné aktivity napr. veľké spaľovacie zariadenia, spaľovanie odpadov, na aktivity týkajúce sa používanie organických rozpúšťadiel vrátane farieb a lakov (znenie smernice 2001/80/ES, smernice 2000/76/ES, smernice 1999/13/ESsmernice 2004/42/ES).
  • stanoveniu emisných limitov pre ľahké osobné a úžitkové vozidlá, ťažké úžitkové vozidlá a necestné pojazdné stroje (znenie nariadenia 715/2007 PDF 146 kB, nariadenia 595/2009 PDF 856 kB a smernice 97/68/ESe PDF 1,3 MB).
  • stanoveniu redukcie emisií v palivách ak aj pri skladovaní, čerpaní a distribúcií benzínu (znenie smernice 1999/32/ES, smernice 98/70/ES, smernice 94/63/ESsmernice 2009/126/ES).


V súčasnosti predložila Európska komisia na ďalší legislatívny proces Rade EÚ a Európskemu parlamentu nasledujúci predpis týkajúci sa ochrany ovzdušia a to návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách (gestor MŽP SR). Komisia zároveň pokračuje v prípravných prácach a uskutočňuje ďalšie kolo verejných konzultácií pred tým, než najneskôr v roku 2013 predstaví koncepty budúcej politiky týkajúcej sa ovzdušia EÚ, ktoré budú zamerané na stanovenie nových dlhodobých cieľov po roku 2020.