Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia je jedna z oblastí, kde je EÚ veľmi aktívna z dôvodu potreby zabezpečenia čistejšieho ovzdušia nakoľko znečistenie ovzdušia poškodzuje zdravie ľudí a životné prostredie. Ročne až 400 000 predčasných úmrtí v EÚ je spôsobených zlou kvalitou vzduchu. Podnikajú sa kroky na úrovni EÚ, na vnútroštátnej úrovni, ako aj prostredníctvom aktívnej spolupráce na úrovni medzinárodných dohovorov. Cieľom je zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom kontroly emisií znečisťujúcich látok do atmosféry, zlepšením kvality palív a integráciou požiadaviek ochrany životného prostredia do iných sektorov napr. doprava, energetika.


Hlavné legislatívne činnosti v oblasti ochrany ovzdušia v EÚ:

Za účelom podpory implementácie jednotlivých opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia vytvorila Európska komisia tzv. Clean Air Dialogue, platformu, ktorá umožňuje členským štátom komunikovať s Komisiou a relevantnými expertmi. Táto platforma má za úlohu skvalitniť národné politiky ochrany ovzdušia, pomôcť členským štátom EÚ v implementácií európskych nariadení a prispieť k vzájomnému dialógu na expertnej úrovni. Na Slovensku sa Clean Air Dialogue konal 24. a 25. apríla 2018 za účastí zástupcov Komisie a ministerstiev dopravy, zdravotníctva, hospodárstva a životného prostredia (závery z rokovania). 


Užitočné odkazy

 

 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže