Vytlačiť Poslať stránku

LIFE+

Program LIFE+ (znenie nariadenia) je určený na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju, zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Tento finančný nástroj umožňuje predovšetkým začlenenie otázok životného prostredia do ostatných politík, ako aj dosiahnutie udržateľného rozvoja v Európskej únii. Program LIFE+ nahrádza niekoľko finančných nástrojov (program LIFE, program pre spoluprácu na podporu udržateľného rozvoja miest, program na podporu mimovládnych organizácií a Forest Focus), ktoré boli určené na podporu životného prostredia. Ich združením ich do jediného súboru pravidiel s jediným postupom prijímania rozhodnutí a dôslednejším zameraním sa na politiky umožnil LIFE+ zvýšiť efektívnosť činnosti EÚ.

Ako naznačuje už samotný názov, program LIFE+ nahrádza program LIFE, ktorý sa začal realizovať v roku 1992. Tak ako jeho predchodca, aj program LIFE+ je určený na spolufinancovanie projektov v oblasti životného prostredia, a to v Európskej únii a v niektorých tretích krajinách (krajiny, ktoré kandidujú na vstup do EÚ; krajiny EZVO, ktoré sú členmi Európskej agentúry pre životné prostredie; krajiny západného Balkánu zahrnuté do procesu stabilizácie a pridruženia). Projekty určené na financovanie môžu predložiť verejné alebo súkromné subjekty, orgány a inštitúcie. Od roku 1992 spolufinancoval tento finančný nástroj viac ako 3500 projektov a prispel čiastkou približne 2,5 miliardy euro.

Program LIFE+ sa skladá z troch zložiek:

  • LIFE+: Príroda a biodiverzita;
  • LIFE+: Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia a
  • LIFE+: Informovanie a oznamovanie.

Finančné krytie na činnosť programu LIFE+ na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 predstavuje 2 143 409 EUR.

Každý rok Komisia uverejní výzvu na predkladanie návrhov s ohľadom na viacročný strategický program uvedený v prílohe II a prípadné vnútroštátne priority, ktoré jej boli predložené. Komisia následne rozhodne, ktoré z predložených projektov sú oprávnené na financovanie v rámci programu LIFE+, a pravidelne uverejňuje zoznam týchto projektov. Komisia taktiež vykonáva finančnú kontrolu a monitoruje realizáciu projektov, prípadne zabezpečuje aj vymáhanie nesprávne získaných finančných prostriedkov a realizáciu financovaných činností.

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení programu na ochranu životného prostredia a klímy (LIFE) bol 12.12.2011 prijatý Komisiou a postúpený Rade a Európskemu parlamentu. V januári 2012 začalo Dánske predsedníctvo Rady EÚ aktívne pracovať na návrhu nariadenia LIFE (2014-2020) a v tomto úsilí pokračuje aj Cyperské predsedníctvo. To sa odráža aj na vysokom počte pracovných skupín, na ktorých odborníci z členských štátov pracujú na znení nariadenia. Jedným z bodov programu Rady ministrov životného prostredia a zmeny klímy 9.3.2012 bolo aj návrh nariadenia LIFE. Svoje stanovisko poskytol už aj Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov. (Viac o postupe v rokovaní viď tu).

 

Logo Life