Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Oblasť ochrany ovzdušia

OTN ŽP 2 003-2:96
Jednorazové meranie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Plánovanie merania - údaje o zdrojoch znečisťovania.
Zrušená. Plán oprávneného merania sa vyhotovuje podľa platného vydania STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií na stacionárnych zdrojoch. Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní.   
Aktualizované dňa: 25. 09. 2012

OTN ŽP 2 006:98
Kontinuálne monitorovanie látok znečisťujúcich ovzdušie automatizovanými monitorovacími systémami (AMS). Požiadavky na inštaláciu a funkčné skúšanie
Aktualizované dňa: 18.01.2012  - Návrh na zrušenie

OTN ŽP 2 007:98
Kontinuálne monitorovanie znečisťujúcich látok automatizovanými monitorovacími systémami (AMS). Spracovanie a vyhodnocovanie údajov
Aktualizované dňa: 18.01.2012 - Návrh na zrušenie

OTN ŽP 2 008:99
Zisťovanie množstva znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Všeobecné zásady zisťovania jednorazovým meraním - Energetické zdroje znečisťovania
Aktualizované dňa: 17.07.2012 (opravy vybraných údajov o zložení repkovej slamy v tabuľke B.3 a merného objemu spalín pre plynné palivá v tabuľkách B.10a a B.10b)

OTN ŽP 2 301:98
Spaľovanie vybraných odpadov v cementárenských rotačných peciach. Návod na ochranu ovzdušia Aktualizované dňa: 09.09.2005

OTN ŽP 2 302:98
Tehliarska, keramická a iná obdobná výroba minerálnych vypaľovaných produktov. Návod na ochranu ovzdušia
Aktualizované dňa: 09.09.2005

OTN ŽP 2 111:99 

Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia. Návod na vykonávanie vyhlášky a na vydávanie odborných posudkov
Aktualizované dňa: 19.01.2015 (viď. aktualizované UPOZORNENIE na  uplatňovanie aktuálnych predpisov a akrtuálneho vydania "MURL" pre odporúčané odstupové vzdialeností - nová web stránka)

OTN ŽP 2 009-3:3N
Ochrana ovzdušia. Udeľovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií na účely konaní pred orgánmi ochrany ovzdušia.Overovanie spôsobilosti
Publikované dňa: 30.11.2003

OTN ŽP 2 009-4:3N
Ochrana ovzdušia. Overovanie spôsobilosti laboratórií – príprava overovacieho plynu
Publikované dňa: 30.11.2003