Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam smerníc - Ochrana prírody a krajiny (P)

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)

 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite na »EUR-LEX«
 2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
 3. vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.
 • Smernica Komisie 91/244/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
  Smernica bola do slovenského právneho poriadku prebraná zákonom č. 543/2002 Z.z. a jeho vykonávacím predpisom.
 • Smernica Komisie 97/49/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
  Smernica bola do slovenského právneho poriadku prebraná zákonom č. 543/2002 Z.z. a jeho vykonávacím predpisom.
 • Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
  Smernica bola do slovenského právneho poriadku prebraná zákonom č. 543/2002 Z.z. a jeho vykonávacím predpisom.
 • Smernica Rady 81/854/EHS, ktorou sa v dôsledku pristúpenia Grécka prispôsobuje smernica 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
  Smernica bola do slovenského právneho poriadku prebraná zákonom č. 543/2002 Z.z. a jeho vykonávacím predpisom.
 • Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
  Smernica bola do slovenského právneho poriadku prebraná zákonom č. 543/2002 Z.z. a jeho vykonávacím predpisom.
 • Smernica Rady 94/24/ES, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II smernice 79/409/EHS 
  Smernica bola do slovenského právneho poriadku prebraná zákonom č. 543/2002 Z.z. a jeho vykonávacím predpisom.
 • Smernica Rady 97/62/ES, ktorou sa smernica 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov voľne žijúcich živočíchov a rastlín prispôsobuje vedeckému a technickému pokroku 
  Smernica bola do slovenského právneho poriadku prebraná zákonom č. 543/2002 Z.z. a jeho vykonávacím predpisom.
 • Smernica Rady 99/22/ES o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách 
  Smernica bola do slovenského právneho poriadku prebraná zákonom č. 543/2002 Z.z.
 • Smernica Rady 83/129/EHS o dovoze koží mláďat určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov
 • Smernica Rady 89/370/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 83/129/EHS o dovoze koží určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov