Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam negatívnych stanovísk Vedeckej poradnej skupiny (Scientific review group) týkajúcich sa dovozu exemplárov druhov uvedených v prílohe A alebo B nariadenia Rady (ES) c. 338/97

http://www.cites.sk/pracoviska.html#negativne_stanoviska

Informácia k zoznamu negatívnych stanovísk:

Vedecký orgán SR vypracováva odborné stanovisko v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 338/97 k žiadostiam o vydanie povolenia na dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe A alebo B. Pritom musí zohľadniť aj stanovisko Vedeckej poradnej skupiny (Scientific review group). Táto skupina pozostáva zo zástupcov všetkých vedeckých orgánov členských štátov EÚ, ktorí sa pravidelne stretávajú niekoľko krát do roka. Výsledkom týchto stretnutí je aj predmetná tabuľka, ktorá obsahuje negatívne stanoviská tejto skupiny k dovozu exemplárov druhov prílohy A alebo B. V praxi to znamená, že ak Vedecká poradná skupina vyslovila negatívne stanovisko k dovozu nejakého exemplára, vedecký orgán SR ho zapracuje do svojho stanoviska ku konkrétnej žiadosti. Na základe takéhoto stanoviska potom výkonný orgán (MŽP SR) predmetnú žiadosť o vydanie povolenia zamietne. Teda tabuľka obsahuje informácie pre žiadateľa o vydanie povolenia na dovoz exemplárov druhov prílohy A alebo B, kde si može dopredu overiť, pri dovoze ktorých exemplárov môže predpokladať zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia na dovoz. Na záver si ešte dovoľujeme upozorniť, že zoznam negatívnych stanovísk sa prakticky po každom stretnutí Vedeckej poradnej skupiny mení, teda môže sa stať, že niektoré negatívne stanovisko bude zmenené na pozitívne, alebo opačne.