Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Invázne druhy

Informácie o inváznych druhoch, zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Invázne druhy sú nepôvodné druhy, ktorých introdukcia alebo samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť. 

Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa okrem iného aj odstraňovanie inváznych druhov.

Invázne druhy živočíchov sa zakazuje držať, prepravovať, dovážať, chovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi alebo vypúšťať do voľnej prírody (§ 7a ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Podobne invázne druhy rastlín sa zakazuje držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu (§ 7b ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, užívateľ poľovného revíru, užívateľ rybárskeho revíru alebo osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb sú povinní odstraňovať invázne druhy živočíchov spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom (§ 7a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Podobne je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy (§ 7b ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania ustanovujú prílohy č. 2 a 2a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/24/20150101).  

Súčasne 3. augusta 2016 nadobudlo účinnosť nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1484902116368&uri=CELEX:32016R1141) . K druhom uvedeným v predmetnom nariadení sa pristupuje ako k inváznym vo všetkých členských štátoch Európskej únie a vzťahujú sa na ne obmedzenia a povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1485180323881&uri=CELEX:32014R1143).  

 

Zoznam inváznych druhov rastlín 

Vedecké meno

Slovenské meno

Rozmnožovanie

Označenie skupiny*

Ambrosia artemisiifolia

ambrózia palinolistá

generatívne

B

Asclepias syriaca

glejovka americká

generatívne
vegetatívne

C

Fallopia sp. (syn. Reynoutria)

pohánkovec (krídlatka)

vegetatívne

A

Heracleum mantegazzianum

boľševník obrovský

generatívne

B

Impatiens glandulifera

netýkavka žliazkatá

generatívne
vegetatívne

C

Solidago canadensis

zlatobyľ kanadská

generatívne
vegetatívne

C

Solidago gigantea

zlatobyľ obrovská

generatívne
vegetatívne

C

 

Vedecké meno

Slovenské meno

Rozmnožovanie

Označenie skupiny

Ailanthus altissima 

pajaseň žliazkatý

generatívne
vegetatívne

D

Amorpha fruticosa

beztvarec krovitý

generatívne
vegetatívne

C

Lycium barbarum

kustovnica cudzia

generatívne
vegetatívne

C

Negundo aceroides

javorovec jaseňolistý

generatívne

B

*Skupiny boli vyčlenené na základe spôsobu rozmnožovania jednotlivých druhov.


Spôsoby odstraňovania inváznych druhov 

Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu. 

1. Mechanický spôsob odstraňovania 

Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach. 

1.1. Vykopávanie 

Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny B a C je výkop potrebné realizovať v období pred ich kvitnutím. V prípade druhu boľševník obrovský je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. V prípade druhov pohánkovec a slnečnica hľuznatá je potrebné výkop realizovať tak, aby v zemi nezostali zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná v pôde regenerovať. 

 1.2. Vytrhávanie 

Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C. 

1.3. Pastva 

Tento spôsob je vhodný na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C. Pastvou hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa odstraňujú koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k ich úplnému odstráneniu nedochádza. Pastva sa neodporúča vo fáze tvorby semien druhu boľševník obrovský, pretože pasúce sa zvieratá roznášajú semená na svojich telách alebo trusom, a tým prispievajú k jeho ďalšiemu rozširovaniu na lokalite. 

1.4. Orba 

Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach pre druhy zo skupiny B a C. Porast je potrebné poorať v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi ako ozimná raž alebo jačmeň jarný. V prípade druhu ambrózia palinolistá sa odporúča osiatie plochy lucernou siatou alebo mätonohom trvácim. 

1.5. Kosenie a mulčovanie 

Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť a pomulčovať pred kvitnutím. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie v priebehu sezóny. 

1.6. Sekanie 

Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie je potrebné vykonávať v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, keď môže byť rastlina po takom zásahu odstránená celá. 

1.7. Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí 

Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených semien. Potrebné je dbať, aby semená pri manipulácii s nimi nevypadávali. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné spáliť. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať.  

2. Chemický spôsob odstraňovania 

Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Na odstránenie rastlín možno využiť registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov. Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny A je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrený porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda). 

3. Kombinovaný spôsob odstraňovania 

Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (vypílením, zrezaním, vysekaním alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín. Kombinovaný spôsob odstraňovania je vhodný pre druhy zo skupiny B a C.

 

Zoznam inváznych druhov živočíchov

Skupina

Vedecké meno

Slovenské meno

Spôsob odstraňovania

Evertebrata bezstavovce

Mollusca – mäkkýše

Arion lusitanicus

slizovec iberský

individuálny odchyt a likvidácia

Sinanodonta woodiana

škľabka ázijská

Crustacea – kôrovce

Orconectes limosus

rak pruhovaný

individuálny odchyt a nakladanie **

Pacifastacus leniusculus

rak signálny

Procambarus clarkii

rak červený

Vertebrata stavovce

Pisces – ryby

Ameiurus melas

sumček čierny

individuálny odchyt a nakladanie **

Gasterosteus aculeatus

pichľavka siná

Lepomis gibbosus

slnečnica pestrá

Neogobius gymnotrachelus

býčko nahotemenný

Neogobius fluviatilis

býčko piesočný

Neogobius kessleri

býčko hlavatý

Neogobius melanostomus

býčko čiernoústy

Perccottus glenii

býčkovec amurský

Pseudorasbora parva

hrúzovec sieťovaný

Amphibia-obojživelníky

* Rana catesbeiana

skokan volský

individuálny odchyt a nakladanie ***

Reptilia - plazy

Chrysemys picta

korytnačka maľovaná

individuálny odchyt a nakladanie ***

Trachemys scripta

korytnačka písmenková

Aves - vtáky

Oxyura jamaicensis

potápnica bielolíca

individuálny odchyt a nakladanie ***

Mammalia – cicavce

Mustela vison

norok americký

individuálny odchyt alebo ulovenie a  nakladanie ****

Myocastor coypus

nutria vodná/riečna

Nyctereutes procyonoides

psík medvedíkovitý

Ondatra zibethicus

ondatra pižmová

Procyon lotor

medvedík čistotný

* Callosciurus erythraeus

veverica červenkavá

individuálny odchyt a nakladanie ***

* Sciurus carolinensis

veverica sivá

* Sciurus niger

veverica líščia

 

1.

Druhy, ktorých výskyt na území Slovenska k 1. januáru 2014 vo voľnej prírode nebol potvrdený, ale v blízkej budúcnosti je možný sú označené znakom *.

2.

Spôsob odstraňovania:

Spôsob odstraňovania inváznych druhov živočíchov závisí od jednotlivých taxónov, pričom je potrebné prednostne použiť selektívne metódy odchytu.

**

Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom a dodržiavať ustanovenie § 7a ods. 7 zákona; pri rybách sa povinnosť odstraňovania vzťahuje iba na náhodne ulovené jedince.

***

Odchytené živé jedince sa odovzdajú organizácii ochrany prírody.

****

Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom.